28-30.08.2020

ABM Jędraszek UltraPark Weekend
48h-24h-100km-50km


ABM JĘDRASZEK 48H - PUCHAR POLSKI W BIEGU 48-GODZINNYM


SELFMAKER ULTRAPARK 24H
13. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU 24-GODZINNYMABM JĘDRASZEK SUPERMARATON 100 KM
12. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU NA 100 KM


ABM JĘDRASZEK 50 KM
Nasi AmbasadorzyRoman Elwart
Piotr Stachyra
Paweł Żuk
Rafał Kot
Milena Grabska-Grzegorczyk
Jacek Będkowski
Patrycja Bereznowska


REGULAMIN

REGULAMIN ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 2

I. CELE:

a. upowszechnienie biegania
b. popularyzacja biegów długodystansowych
c. propagowanie zdrowego trybu życia

d. promocja miasta PABIANICE i POWIATU PABIANICKIEGO
f. popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Pabianicki Klub "O co biega"
NIP 7312059283
ul. Smugowa 18, lok. 37
95-200 Pabianice
biuro.ultrapark@gmail.com
www.ultrapark.pl
Dyrektor Zawodów – Piotr Kardas 509-136-620

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Starostwo Powiatowe w Pabianicach
- Piotr Pazdej – Koordynator Biegu

Wydarzenie jest objęte patronatem:

Prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury
Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Rąkowskiego
IV. TERMIN I MIEJSCE:

Park Wolności, ul. Łaska 114
95-200 Pabianice
28-30.08.2020

V. ABM Jędraszek UltraPark Weekend 2 – Zawody

ABM Jędraszek UltraPark 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym
28.08.2020 godz.18:30 start biegu – 30.08.2020 godz. 18:30 koniec biegu

Selfmaker UltraPark 24h
29.08.2020 godz.7:00 start biegu – 30.08.2020 godz. 7:00 koniec biegu,
w ramach którego zostaną rozegrane 13. PZLA Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym

ABM Jędraszek Supermaraton 100km
30.08.2020 godz. 8:00 start biegu (limit 13h),
w ramach którego rozegrane zostaną 12. PZLA Mistrzostwa Polski w biegu na 100km,
oraz Mistrzostwa Policji w biegu na 100km

ABM Jędraszek Ultramaraton 50km 30.08.2020 godz. 9:00 start biegu (limit 7h)

VI. TRASA

a. Trasa Ultramaratonów prowadzi po asfaltowej (100%),
płaskiej (przewyższenie 4m) pętli o długości 1535,16 m – bieg 50km i 100km.
Bieg 24h i 48h będzie przeprowadzony po pętli o długości 1722,99m
Każda trasa - atest PZLA,
b. Uczestnicy biegów UltraPark 24h oraz UltraPark 48h – pokonują jak największą ilość km.
Po upłynięciu czasu zatrzymują się po sygnale dźwiękowym i jest przeprowadzony domiar okrążenia, które rozpoczęli,
c. Uczestnicy biegu Supermaraton 100km – pokonują 65 okrążeń po 1535,16m plus dobieg od linii startu do mety liczący 214,60m,
d. Uczestnicy biegu Ultramaraton 50km – pokonują 32 okrążenia po 1535,16m plus dobieg od linii startu do mety liczący 874,88m
, e. Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora,
f. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika,
g. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności,
h. Zabrania się porzucania śmieci i opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków,
na całej trasie biegu ( pod groźbą kary czasowej lub dyskwalifikacji)
Wszystkie śmieci należy zostawić w punktach kontrolnych w wyznaczonych do tego pojemnikach lub strefach,
i. Dokładna mapa tras jest dostępna na stronie Zawodów, www.ultrapark.pl,
j. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę plus dobieg ze startu do mety,
k. Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą liczbę kilometrów:
bieg UltraPark 48h, UltraPark 24h lub pokona dystans w jak najkrótszym czasie:
Supermaraton 100km i Ultramaraton 50km,

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

a) 130 miejsc Selfmaker UltraPark 24h
b) 50 miejsc ABM Jędraszek UltraPark 48h
c) 80 miejsc ABM Jędraszek Supermaraton 100km
d) 40 miejsc ABM Jędraszek Ultramaraton 50km

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitów na poszczególne biegi,
(uszczuplając limit innych biegów) jeżeli pozwolą na to zarówno sytuacja epidemiologiczna,
jak i obostrzenia Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

28.08.2020 piątek

15:00-22:00 biuro zawodów (wszystkie biegi)
18:00 odprawa zawodników (bieg 48h)
18:30 start biegu ABM Jędraszek UltraPark 48h

29.08.2020 sobota

5:00-6:30 biuro zawodów
6:30 odprawa zawodników (bieg Selfmaker UltraPark 24h)
7:00 start biegu Selfmaker UltraPark 24h
17:00-22:00 biuro zawodów (biegi 50km oraz 100km)

30.08.2020 niedziela
6:00-8:30 biuro zawodów (biegi 100km oraz 50km)
7:00 koniec biegu Selfmaker UltraPark 24h
7:30 odprawa zawodników ABM Jędraszek Supermaraton 100km
8:00 start ABM Jędraszek Supermaraton 100km
8:30 odprawa zawodników ABM Jędraszek Ultramaraton 50km
9:00 start ABM Jędraszek Ultramaraton 50km
10:00 dekoracja zwycięzców biegu Selfmaker UltraPark 24h
16:00 koniec biegu ABM Jędraszek Ultramaraton 50km
16:00 dekoracja zwycięzców biegu ABM Jędraszek Ultramaraton 50km
18:30 koniec biegu ABM Jędraszek UltraPark 48h
20:00 dekoracja zwycięzców biegów ABM Jędraszek Supermaraton 100km i ABM Jędraszek UltraPark 48h
21:00 koniec biegu ABM Jędraszek Supermaraton 100km

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a. Prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 28 sierpnia 2020 roku ukończą 18 lat
b. Każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów znajdującym się w Parku Wolności w Pabianicach,
c. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
d. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach
lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny
i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
e. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora
w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach.
f. Po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer startowy wraz z wbudowanym chipem pomiarowym,
który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu.
Zawodnicy uczestniczący w MP otrzymają podwójne numery startowe.
g. Warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej
najpóźniej do dnia 14.08.2020 roku (liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)
h. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych
i. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji
lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie
j. Znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji
i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)
k. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji
w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

IX. ZGŁOSZENIA

a. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 01.12.2019 o godz. 20:00
b. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrapark.pl
c. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy
oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się miejsc, lista startowa zostanie zamknięta.
Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli partnerów,
d. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby,
dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu,
e. Zapisy internetowe trwają do dnia 20.08.2020 roku lub wyczerpania limitu miejsc,
f. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów
przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

X. OPŁATA STARTOWA:

Selfmaker UltraPark 24h
do 31.12.2019– 150 zł
do 28.02.2020 – 180 zł
do 14.08.2020 – 200 zł*
28-30.08.2020 (Biuro zawodów) – 250 zł**
ABM Jędraszek UltraPark 48h
do 31.12.2019 – 280 zł
do 28.02.2020 – 300 zł
do 14.08.2020 – 350 zł*
28-30.08.2020 (Biuro zawodów) – 400 zł**
ABM Jędraszek Supermaraton 100km
do 31.12.2019 – 120 zł
do 28.02.2020 – 150 zł
do 14.08.2020 – 180zł*
28-30.08.2020 (Biuro Zawodów) – 200 zł**
ABM Jędraszek Ultramaraton 50km
do 31.12.2019 – 100 zł
do 28.02.2020 – 120 zł
do 14.08.2020 – 150zł*
28-30.08.2020 (Biuro Zawodów) – 180 zł**
* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego
** bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką
a.Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego Tpay,
Zawodnicy z poza Polski mogą dokonać opłaty bezpośrednio na konto:
Pabianicki Klub „O co biega”
Swift WBKPPLPP Nr konta bankowego: PL3210901304 0000000135670021
b. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Tpay, przez który należy dokonać opłaty startowej
c. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych
e. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej
f. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia czasu określonego powyżej)
zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem,
w jakim dokonywał swojej wpłaty
g. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora
i. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu,
nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
h. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy

i. Zwrot opłaty w związku z przeniesieniem Festiwalu z kwietnia na 28-30.08.2020 dokonujemy do 30.06.2020.

XI. ŚWIADCZENIA (Pakiet startowy)

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:
a. Oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 14.08.2020).
Numer startowy dla zapisanych po terminie 14.08.2020
b. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer
c. Ciepłe i zimne napoje, oraz zimne i ciepłe posiłki w trakcie oraz posiłek regeneracyjny
d. Pamiątkowy medal
e. Zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów
f. Depozyt
g. Toalety w Bazie Zawodów
h. Sms z wynikiem
i. Obsługę fotograficzną
Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:
a. Numer startowy umieszczony zawsze widocznym miejscu wraz z wbudowanym chipem pomiarowym
b. Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych

XIII. POMIAR CZASU:

a. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów mocowanych do numeru startowego.
b. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
c. Brak numeru startowego z przymocowanym chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
d. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto
e. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu wiadomość sms z wynikiem
f. Na trasie Zawodów znajdować się będzie punkt pomiaru czasu zlokalizowany w miejscu startu Ultra Park 24h i 48h,
który jest jednocześnie metą 50km i 100km g. Każdy z biegów ma inne miejsce startu ( szczegóły w mapie trasy)

XIV. KLASYFIKACJA:

W biegach Festiwalu UltraPark Weekend 2 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open
2. Generalna kobiet
3. Generalna mężczyzn
4. W biegu ABM Jędraszek UltraPark 100km będzie prowadzona klasyfikacja policjantów,
uczestniczących w II Mistrzostwach Policji w biegu na 100km.
4. Wiekowa mężczyzn
M-20 - 18-29 lat (2002-1991)
M-30 - 30-39 lat (1990-1981)
  M-40 - 40-49 lat (1980-1971)
  M-50 - 50-59 lat (1970-1961)
  M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi)
6. Wiekowa kobiet
K-20 - 18-29 lat (2002-1991)
K-30 - 30-39 lat (1990-1981)
  K-40 - 40-49 lat (1980-1971)
  K-50 - 50-59 lat (1970-1961) 
K-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi)
O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W każdym z biegów UltraPark Weekend zawodnicy otrzymają nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – III:
dyplom + puchar + nagroda
W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – III:
dyplom + puchar + nagroda
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

XVI. KATEGORIE WIEKOWE

Pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione podczas dekoracji pamiątkową statuetką
oraz pamiątkowym dyplomem – będzie on możliwy do pobrania w wersji elektronicznej,
w jakości umożliwiającej wydruk, najpóźniej w siedem dni po zakończeniu biegu

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik
2.Koszty organizacji pokrywają organizatorzy
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów
4. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce,
m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu,
biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze. Zawodnicy mogą korzystać z pomocy suportu tylko w wydzielonej strefie
5. Uczestnicy UltraPark Weekend zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń ekipy sędziowskiej
i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora
oraz niszczenia pod rygorem dyskwalifikacji 7. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w UltraPark Weekend,
natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne,
zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości,
że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu
od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie
11. Organizator zapewnia depozyt
12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania,
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów
13. Protesty należy składać w biurze zawodów,
w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
15. Wszystkich zawodników startujących w UltraPark Weekend obowiązuje niniejszy regulamin.
16. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika
(w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie zawodników,
wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej
19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy
oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych
20. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Administratorem danych osobowych jest Organizator
21. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt
22. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej
23. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu
24. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. UltraPark Weekend
- samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy
25. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a.Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
b.Udostępnianie partnerom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,
w celu wykorzystania do promocji partnera lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
c.Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
d.Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
e.Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
f.Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
26. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu,
który będzie dostępny w Biurze Zawodów.

REGULAMIN 13. PZLA MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU 24-GODZINNYM
ROZGRYWANYCH W RAMACH ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 2

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce: 29-30.08.2020, Pabianice.
3. Organizator: Pabianicki Klub Sportowy „O co biega”
4. Współorganizator: Miasto Pabianice oraz Powiat Pabianicki
5. Warunki uczestnictwa: Do startu w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy do dnia 28 sierpnia 2020 roku ukończą 21 lat, posiadający ważną na sezon 2020 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
6. Program: Rywalizacja w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym odbędzie się z podziałem na płeć.
7. Klasyfikacja: Warunkiem sklasyfikowania zawodników w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym jest pokonanie poniższego minimalnego dystansu:
Kobiety 120 km, Mężczyźni 140 km
8. Nagrody: W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 2.
9. Zgłoszenia: Do 13. PZLA Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym obowiązuje system STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 20 sierpnia 2020.
Zawodnicy zapisują się również przez stronę organizatora www.ultrapark.pl .
Zapisy do UltraPark 24h zostaną uruchomione 01.12.2019
10. Zasady rozgrywania konkurencji: Zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 2.
11. Weryfikacja: Na 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym będzie prowadzona weryfikacja,
na której zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie ważnych badań lekarskich zgodnie z regulaminem PZLA.
Zawodnicy biorą udział w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym na własną odpowiedzialność i ryzyko,
co potwierdzają podpisem złożonym na oświadczeniu podczas weryfikacji.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA.
Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl
z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł.
Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start po terminie.
W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.
12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Opłata wpisowa za udział w biegu 24-godzinnym wynosi 150 zł do 31.01.2020, 200zł do 28.02.2020, 250zł do 20.08.2020.
Z opłaty startowej zwolnieni są WSZYSCY dotychczasowi PZLA Mistrzowie Polski w biegu 24-godzinnym oraz medaliści z roku 2018 i 2019.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
13. Uwagi: Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu.
Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)
obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
Zawodnicy startujący w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym zobowiązani są do występowania podczas zawodów
w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie „13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
14. W pozostałych kwestiach ma zastosowanie regulamin UltraPark Weekend 2

REGULAMIN 12. PZLA MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU NA 100KM
ROZGRYWANYCH W RAMACH ULTRAPARK WEEKEND 2

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce: 30 siepnia 2020, Pabianice.
3. Organizator: Pabianicki Klub Sportowy „O co biega”
4. Współorganizator: Miasto Pabianice oraz Powiat Pabianicki
5. Warunki uczestnictwa: Do startu w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy do dnia 30 sierpnia 2019 roku ukończą 18 lat,
posiadający ważną na sezon 2020 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
6. Program: Rywalizacja w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km odbędzie się z podziałem na płeć.
7. Klasyfikacja: Warunkiem sklasyfikowania zawodników w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km jest pokonanie dystansu 100km w limicie 13 godzin.
8. Nagrody: W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 2.
9. Zgłoszenia: Do 12. PZLA Mistrzostw Polski w biegu na 100km obowiązuje system STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 20 sierpnia 2020. Zawodnicy zapisują się również na stronie organizatora www.ultrapark.pl.
Zapisy do UltraPark 24h zostaną uruchomione 01.12.2019.
10. Zasady rozgrywania konkurencji: Zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 2.
11. Weryfikacja: Na 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km będzie prowadzona weryfikacja
na której zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie ważnych badań lekarskich zgodnie z regulaminem PZLA.
Zawodnicy biorą udział w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km na własną odpowiedzialność i ryzyko,
co potwierdzają podpisem złożonym na oświadczeniu podczas weryfikacji.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA.
Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl
z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł.
Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start po terminie.
W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.
12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Opłata wpisowa za udział w biegu na 100km wynosi 120zł do 31.01.2020, 150zł do 28.02.2020, 180zł do 20.08.2020.
Z opłaty startowej zwolnieni są WSZYSCY dotychczasowi PZLA Mistrzowie Polski w biegu na 100km oraz medaliści z roku 2018 i 2019.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
13. Uwagi: Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu.
Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)
obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
Zawodnicy startujący w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km zobowiązani są do występowania podczas zawodów
w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
„12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
14. W pozostałych kwestiach ma zastosowanie regulamin UltraPark Weekend 2


PLIKI DO POBRANIA


Regulamin w formacie PDF - wersja po polsku

Rules and regulations in pdf format - english version

Trasy


Biegi ABM Jędraszek UltraPark 48h i Selfmaker UltraPark 24hBiegi ABM Jędraszek UltraPark 100km i Biegi ABM Jędraszek UltraPark 50kmABM JĘDRASZEK ULTRAPARK 2020 - WYNIKI


Pobierz wyniki ABM Jędraszek 48h w formacie PDF

Pobierz wyniki SELFMAKER 24h w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek Supermaraton 100km w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek Ultramaraton 50 km w formacie PDF

Współorganizatorzy

Patronat


PARTNERZY GŁÓWNI


PARTNERZYPATRONAT


Najważniejsze pytania:

1. Czy trasy biegów mają oficjalny atest?

Tak, wszystkie cztery trasy mają atest.


2. Który z biegów odbywająych się w ramach UltraPark Weekend ma przyznaną licencję PZLA?

Wszystkie cztery :).


3. Czy zawodnicy oraz suport będą mieli dostęp do prądu?

Tak, w wyznaczonym do tego miejscu (namiot w strefie serwisowej). Będzie też możliwość skorzystania z mikrofalówki i czajników.


4. Czy będzie możliwość rozłożenia własnego namiotu?

Tak, w wyznaczonej do tego strefie w pobliżu strefy serwisowej.


Organizator