7-9.06.2019

UltraPark Weekend11. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU NA 100KM
100KM NA STULECIE POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKIWYNIKI


Pobierz wyniki ABM Jędraszek 48h w formacie PDF

Pobierz wyniki Supermaraton - 11. PZLA Mistrzostwa Polski w biegu na 100 km w formacie PDF

Pobierz wyniki Ultramaraton 50 km w formacie PDFREGULAMIN

Aneks do regulaminu dotyczący:

11. Mistrzostw Polski PZLA w biegu na 100km

1.11. Mistrzostwa Polski PZLA w biegu na 100km rozegrane zostaną podczas UltraPark Supermaraton 100km.
2.W Supermaratonie udział jest otwarty dla wszystkich zawodników spełniających warunki regulamininu.
3.W MP sklasyfikowani będą tylko licencjonawani zawodnicy PZLA, posiadający ważną licencję i sportowe badania lekarskie (należy zabrać ze sobą na zawody w celu okazania delegatowi technicznemu) oraz zapisani na bieg.
4.Zawodnicy biorący udział w MP zapisują się w dwóch miejscach, poprzez stronę organizatora http://www.ultrapark.pl/ oraz sronę PZLA https://starter.pzla.pl/
5.Termin zapisów na 11. Mistrzowstawa Polski jest do 01.06.2019 godz. 24
6.Zawodnicy biorący udział w MP będą posiadali dwa numery startowe. Numer startowy umieszczony zawsze widocznym miejscu wraz z wbudowanym chipem pomiarowym oraz drugi umieszczony na plecach.
7.W pozostałych kwestiach ma zastosowanie poniższy regulamin UltraPark Weekend.

I. CELE:

a. upowszechnienie biegania
b. popularyzacja biegów długodystansowych
c. propagowanie zdrowego trybu życia
d. promocja miasta PABIANICE i POWIATU PABIANICKIEGO
f. popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Pabianicki Klub "O co biega"
NIP 7312059283
ul. Smugowa 18, lok. 37
95-200 Pabianice
klub.ocobiega@gmail.com
www.ultrapark.pl

Dyrektor Zawodów – Piotr Kardas 509-136-620

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Starostwo Powiatowe w Pabianicach
- Piotr Pazdej – Koordynator Biegu

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Park Wolności, ul. Łaska 114
95-200 Pabianice
07-09.06.2019

V. UltraPark Weekend – Zawody

UltraPark 48h 07.06.19 godz.10:00 start biegu – 09.06.19 godz. 10:00 koniec biegu
Supermaraton 100km08.06.19 godz. 8:00 start biegu (limit 13h)
Ultramaraton 50km 08.06.19 godz.10:00 start biegu (limit 7h)

VI. TRASA

a. Trasa Ultramaratonów prowadzi po asfaltowej (100%),
płaskiej (przewyższenie 4m) pętli o długości 1535,16 m
Każdy z biegów posiada atest PZLA,
b. Uczestnicy biegu UltraPark 48h – pokonują jak największą ilość km.
Po upłynięciu czasu zatrzymują się po sygnale dźwiękowym, po czym przeprowadzony
będzie domiar okrążenia, które rozpoczęli,
c. Uczestnicy biegu Supermaraton 100km – pokonują 65 okrążeń po 1535,16m plus dobieg od linii startu do mety liczący 214,60m,
d. Uczestnicy biegu Ultramaraton 50km – pokonują 32 okrążenia po 1535,16m plus dobieg od linii startu do mety liczący 874,88m,
e. Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora,
f. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika,
g. Zawodnik może przerwać bieg w celu odpoczynku (dowolną ilość razy), lecz na trasę może powrócić tylko w miejscu w którym bieg przerwał,
h. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności,
i. Zabrania się porzucania śmieci i opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków,
na całej trasie biegu ( pod groźbą kary czasowej lub dyskwalifikacji).
Wszystkie śmieci należy zostawić w punktach kontrolnych w wyznaczonych do tego pojemnikach lub strefach,
j. Dokładna mapa trasy jest dostępna na stronie Zawodów, www.ultrapark.pl,
k. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę plus dobieg ze startu do mety,
l. Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą ilość kilometrów w ramach biegu UltraPark 48h,
lub pokona dystans w jak najkrótszym czasie Supermaraton 100km i Ultramaraton 50km,

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

200 osób( cały Festiwal), z czego
a) 50 miejsc UltraPark 48h,
b) 50 miejsc Supermaraton 100km,
c) 100 miejsc Ultramaraton 50km,
z czego 20 miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu na poszczególne biegi uszczuplając limit innych biegów.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

06.06.19 czwartek
17:00-21:00 biuro zawodów( wszystkie biegi)
07.06.19 piątek
7:00-9:00 biuro zawodów
9:30 odprawa zawodników (bieg 48h)
10:00 start biegu UltraPark 48h
17:00-22:00 biuro zawodów ( bieg 50km oraz 100km)
08.06.19 sobota
5:00-7:00 biuro zawodów (100km)
7:30 odprawa zawodników Supermaraton 100km
8:00 start Supermaraton 100km
5:00-9:00 biuro zwodów ( bieg 50km)
9:30 odprawa zawodników 50km
10:00 start Ultramaraton 50km
17:00 koniec biegu 50km
19:00 dekoracja zwycięzców biegów 50km i 100km
21:00 koniec biegu 100km
09.06.2019 niedziela
10:00 koniec biegu 48h
11:00 dekoracja zwycięzców

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a. Prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia
07 czerwca 2019 roku ukończą 18 lat
b. Każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów,
znajdującym się w Parku Wolności w Pabianicach (wejście od ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków”),
c. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
d. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis
pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny
działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
e. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć
prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu, czy poniesienia strat materialnych związanych
z uczestnictwem w Zawodach.
f. Po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer startowy wraz z
wbudowanym chipem pomiarowym, który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu
g. Warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty
startowej najpóźniej do dnia 20.05.2019 roku (liczy się data zaksięgowania
przelewu, a nie wykonania przelewu)
h. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych
i. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie
j. Znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)
k. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej
dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków
i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

IX. ZGŁOSZENIA

a. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 21.01.2019 o godz. 20:00
b. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrapark.pl,
c. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz
zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się miejsc, lista startowa zostanie zamknięta.
Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli partnerów,
d. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników,
Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej
o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu,
e. Zapisy internetowe trwają do dnia 01.06. 2019 roku lub wyczerpania limitu miejsc,
f. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

X. OPŁATA STARTOWA:

UltraPark 48h
do 28.02.2019 – 200 zł
do 15.05.2019 – 250 zł
do 01.06.2019 – 280 zł*
06-07.06.2019 (Biuro zawodów) – 300 zł**

Supermaraton 100km
do 28.02.2019 – 120 zł
do 15.05.2019 – 150 zł
do 01.06.2019 – 180zł*
06-08.06.2019 (Biuro Zawodów) – 200 zł**

Ultramaraton 50km
do 28.02.2019 – 80 zł
do 15.05.2019 – 100 zł
do 01.06.2019 – 120zł*
06-08.06.2019 (Biuro Zawodów) – 150 zł**

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego
** bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

a. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay
b. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej
c. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności
d. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa
e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych
f. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej
g. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości
(np. w przypadku przekroczenia czasu określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy
do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty
h. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora
i. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
j. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym
terminie do 01 czerwca 2019 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł
k. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów
l. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy

XI. ŚWIADCZENIA (Pakiet startowy)

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:
a. Oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 20.05.2019).
Numer startowy dla zapisanych po terminie 20.05.2019
b. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer
c. Ciepłe i zimne napoje, oraz zimne i ciepłe posiłki w trakcie oraz posiłek regeneracyjny
d. Pamiątkowy medal
e. Zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów
f. Depozyt
g. Toalety w Bazie Zawodów
h. Sms z wynikiem
i. Obsługę fotograficzną

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

a. Numer startowy umieszczony zawsze widocznym miejscu wraz z wbudowanym chipem pomiarowym
b. Uczestnicy biegu 48h - czołówkę na czas nocny biegu. Będziemy informować w komunikacie przedstartowym, czy ten element wyposażenia będzie konieczny.
c. WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych

XIII. POMIAR CZASU:

a. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów mocowanych do numeru startowego.
b. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
c. Brak numeru startowego z przymocowanym chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
d. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto
e. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu wiadomość sms z wynikiem
f. Na trasie Zawodów znajdować się będzie punkt pomiaru czasu
zlokalizowany w miejscu startu Ultra Park 48h , który jest jednocześnie metą 50km i 100km
g. Każdy z biegów ma inne miejsce startu ( szczegóły w mapie trasy)

XIV. KLASYFIKACJA:

W biegach Festiwalu UltraPark Weekend prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open
2. Generalna kobiet
3. Generalna mężczyzn
4. Wiekowa mężczyzn
M-18 - 18-19 lat (2001-2000)
M-20 - 20-29 lat (1999-1990)
M-30 - 30-39 lat (1989-1980)
M-40 - 40-49 lat (1979-1970)
M-50 - 50-59 lat (1969-1960)
M-60 - 60-69 lat (1959-1950)
M-70 - 70 lat i powyżej (1949 i starsi)
6. Wiekowa kobiet
K-18 - 18-19 lat (2001-2000)
K-20 - 20-29 lat (1999-1990)
K-30 - 30-39 lat (1989-1980)
K-40 - 40-49 lat (1979-1970)
K-50 - 50-59 lat (1969-1960)
K-60 - 60-69 lat (1959-1950)
K-70 - 70 lat i powyżej (1949 i starsi)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

7.Kategoria dodatkowa:

Mistrzostwa Polcji w biegu na 100km
100km na stulecie Państwowej Policji

XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W biegach UltraPark Weekend zawodnicy otrzymają nagrody:

Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii OPEN:

dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – III:

dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – III:

dyplom + statuetka + nagroda

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

Zdobywca Nagrody Głównej nie dostaje kolejnych nagród w pozostałych kategoriach.

XVI. KATEGORIE WIEKOWE

Pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione pamiątkowym
dyplomem – będzie on możliwy do pobrania w wersji elektronicznej, w jakości umożliwiającej wydruk,
najpóźniej w siedem dni po zakończeniu biegu

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik
2.Koszty organizacji pokrywają organizatorzy
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów 4. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach
zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu,
biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze. Zawodnicy mogą korzystać z pomocy suportu tylko w wydzielonej strefie
5. Uczestnicy UltraPark Weekend zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń
ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym
przez Organizatora oraz niszczenia pod rygorem dyskwalifikacji
7. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w UltraPark Weekend,
natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu
startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym,
a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów
transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie
11. Organizator zapewnia depozyt
12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania,
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów
13. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
15. Wszystkich zawodników startujących w UltraPark Weekend obowiązuje niniejszy regulamin.
16. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją
zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku
wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków ekipy
Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej
19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych
20. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator
21. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację
imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt
22. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej
23. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu
24. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej
pn. UltraPark Weekend - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy
25. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
b. Udostępnianie partnerom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji partnera lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
c. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
d. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
e. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
26. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu,
który będzie dostępny w Biurze Zawodów.

TrasaNasi AmbasadorzyPiotr Stachyra
Paweł Żuk
Milena Grabska-Grzegorczyk
Jacek Będkowski


Współorganizatorzy

Patronat


PARTNERZYPATRONAT


Zapisy

ABM Jędraszek UltraPark 48h

Supermaraton 100km - 11. PZLA Mistrzostwa Polski

Najważniejsze pytania:

1. Czy trasy biegów mają oficjalny atest?

Tak, wszystkie trzy trasy mają atest.


2. Który z biegów odbywająych się w ramach UltraPark Weekend ma przyznaną licencję PZLA?

Wszystkie trzy :).


3. Czy zawodnicy oraz suport będą mieli dostęp do prądu?

Tak, w wyznaczonym do tego miejscu (namiot w strefie serwisowej). Będzie też możliwość skorzystania z mikrofalówki i czajników.


4. Czy będzie możliwość rozłożenia własnego namiotu?

Tak, w wyznaczonej do tego strefie w pobliżu strefy serwisowej.


5. Czy cała pętla jest oświetlona w nocy?

W tej chwili oświetlone jest około 50% tasy (latarnie). Pracujemy jednak nad tym, aby nie było konieczności używania czołówek przez zawodników biorących udział w biegu 48-godzinnym.


6. Czy w biegu 48-godzinnym będzie oficjalny międzyczas po 24 godzinach?

Tak, zawodnicy kończący rywalizację przed końcem biegu 48-godzinny będą mieli podany oficjalny dystans, jaki osiągnęli po 24 godzinach (bez domiaru, liczy się ostatnia pełna pętla przebiegnięta przed upływem doby).


Organizator